Pedagogisch beleidsplan de Korveltuin buitenschoolse opvang (BSO)

Voor u ligt het pedagogisch beleid van BSO de Korveltuin. In het pedagogisch beleid staat beschreven vanuit welke visie we binnen de kinderopvang werken; dat wil zeggen dat we met elkaar vanuit dezelfde kijk op kinderen werken. Vanuit het pedagogisch beleid is het pedagogisch werkplan geformuleerd. In het werkplan staan de afspraken en richtlijnen beschreven met betrekking tot het pedagogisch handelen in de dagelijkse praktijk. Elk pedagogisch werkplan bevat concrete taken, werkwijzen, activiteiten en huisregels van de Korveltuin.

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor iedereen die met de kinderopvang te maken heeft:

 1. Voor pedagogisch medewerkers
  Een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van, en de omgang met kinderen biedt pedagogisch medewerkers houvast in hun dagelijks handelen. Hierdoor wordt een basis gelegd voor planmatig en methodisch handelen.  Naast het werken op een eenduidige manier kan elke pedagogisch medewerker haar persoonlijke accenten leggen.
 1. Voor nieuwe medewerkers
  Het pedagogisch beleid kan nieuwe pedagogisch medewerkers, bestuursleden, stagiaires of sollicitanten inzicht geven in de werkwijze van de kinderopvang en de achterliggende visie.
 1. Voor ouders
  Wanneer ouders ervoor kiezen hun kind de Korveltuin te brengen, houdt dit in dat zij de opvoeding gaan delen. Voor ouders is het belangrijk dat het pedagogisch beleid op papier staat zodat ze kunnen nagaan of dit overeenkomt met hun eigen ideeën over opvoeding. Wanneer er grote verschillen zijn tussen de situatie thuis en op het kinderdagverblijf, is het in het belang van het kind dat ouders en pedagogisch medewerkers hierover in gesprek gaan om de overgang tussen de thuissituatie en het kinderdagverblijf zo klein mogelijk te maken.
 1. Voor BSO de als geheel
  Door het op schrift stellen van het pedagogisch beleid toont BSO de Korveltuin haar identiteit. Het bepalen wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe wilt, is cruciaal om kwaliteit en continuïteit in het werk te bereiken.
 1. Voor externe instanties
  Ten slotte kan het beleidsplan externe organisaties zoals de gemeente, onderwijs of hulpverlenende instanties informeren over onze visie en werkwijze.

Het pedagogisch beleid zal elk jaar geëvalueerd en herzien worden alsmede het pedagogisch werkplan.


Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK