Wennen en doorstroom

Wennen baby’s
In principe komen kinderen 2x een halve dag = 1 x 2 uur en 1 x halve dag 3 à 4 uur. Vaak wordt het eerste wenmoment gepland tijdens het intake gesprek. Op deze manier is de ouder nog aanwezig in het gebouw gedurende het eerste wen uur. Na het intakegesprek is het dan vaak nog maar een uurtje en kan het kind alweer opgehaald worden. Dit zorgt ervoor dat het kind alvast kan wennen aan de nieuwe omgeving, de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast geeft het ouders de gelegenheid vertrouwd te raken met de opvang van hun kind. In goed overleg met ouders bespreken we het wenbeleid en kan de wenperiode aangepast worden aan de behoefte van het kind en/of ouders.

Doorstroom van de babyunit naar de peuterunit
Indien een kind doorstroomt van de babygroep naar de peuterunit, zullen we er naar streven om een gesprek te plannen met de ‘oude’ mentor van de babygroep, de ‘nieuwe’ mentor van de peutergroep en ouders. Op deze manier wordt het kind zorgvuldig overgedragen aan de nieuwe groep. Daarnaast zal het kind 2 keer een halve dag op de nieuwe peutergroep/BSO groep gaan spelen. Dit is een richtlijn, indien gesignaleerd wordt dat het kind meer tijd nodig heeft om aan de nieuwe groep te wennen bespreken we dit met ouders en is er de mogelijkheid om het kind meer dagdelen te gaan laten wennen.

Tijdens de wenmomenten staat centraal dat er op die momenten extra aandacht vanuit de pedagogisch medewerkers is en dat er nog niet te veel van het wenkind wordt gevraagd.

 

Back to Top